รับทำวีซ่า ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

แปลเอกสาร Translation Service

Knight Translation Service รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลพื่อใช้ทางธุรกิจ หรือเอกสารเพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทย หรือสถานทูตต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปลเอกสารเข้าสถานทูต ทำงานด้วยความละเอียดปราณีต เราพร้อมทุ่มเทการทำงาน เอกสารการแปลทุกชิ้นจะได้รับตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งให้คุณตามเวลาที่กำหนด บริการรวดเร็วฉับไว ตรงเวลา ราคาที่สมเหตุสมผล

บริษัทเราได้เป็นบริษัทในรายชื่อ ที่สถานทูตอังกฤษ แนะนำและรับรองการแปลเอกสารเพื่อยื่นใช้ในสถานทูตอังกฤษตั่งแต่ปี 2017

อ้างอิง : https://www.gov.uk/government/publications/thailand-translators-and-interpreters/list-of-translators-and-interpreters-in-thailand

งานบริการแปล

 • แปลเอกสารเพื่อยื่น สมัครวีซ่า
 • แปลเอกสารเพื่อยื่น รับรองกงสุลไทย สถานทูตต่างๆในประทศไทย
 • แปลเอกสารเพื่อยื่น จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • แปลเอกสารเพื่อยื่น ธุรกรรมทางกฎหมาย ธุรกิจ เอกสารระหว่างประเทศ
 • เอกสารทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)

Notarial Services Attorney​

บริการรับรอง เอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ การประทับตราโนตารี่พับลิค เพื่อรับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรองเอกสารเช่นนั้น ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง การลงชื่อในฐานะ โดยทนายความ

รับแปลเอกสาร เป็นคำแปลภาษาอังกฤษที่แปลจากเอกสารภาษาไทย หรือคำแปลภาษาไทยที่แปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส ดัช พร้อมรับรองลายมือชื่อ

เอกสารราชการ

 • รับแปลสูติบัตร
 • รับแปลทะเบียนบ้าน
 • รับแปลบัตรประชาชน
 • รับแปลใบขับขี่
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • รับแปลทะเบียนสมรส
 • รับแปลใบสำคัญการสมรส
 • รับแปลจดหมายรับรอง
 • รับแปลใบหย่า
 • รับแปล สด. 43/ 8 / 9
 • แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด

เอกสารกฎหมาย

 • รับแปลเอกสารสัญญา
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย
 • รับแปลสัญญาเช่า
 • รับแปลใบมอบอำนาจ
 • รับแปลระเบียบราชการ
 • รับแปลพระราชบัญญัติ
 • รับแปลหนังสือรับรอง
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลคู่มือพนักงาน
 • รับแปล บอจ. 1 – 5

เอกสารทางธุรกิจ

 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลงบดุล
 • รับแปลรายงานผู้สอบบัญชี
 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ

 

การรับรองเอกสารที่กงสุล ต้องแนบเอกสารราชการไทยฉบับจริง หากเป็นสำเนาเอกสารต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยราชการไทยแล้ว

 • แปลเอกสารภาษาอังกฤษที่แปลจากเอกสารภาษาไทย หรือแปลเอกสารภาษาไทยที่แปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ 250 บาท*
 • รับแปลเอกสารด่วน 1 ชั่วโมง
 • รับ-ส่งเอกสาร หรือ มอบอำนาจแทน ยื่นเอกสารแทนที่สถานทูต

 

ทุกปัญหาของการขอวีซ่า เราช่วยคุณได้แน่นอน

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา